ZGŁOSZENIE NARUSZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Imię i nazwisko lub firma zgłaszającego: ………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

W celu zgłoszenia naruszenia w naszym serwisie prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie rozpocząć weryfikacji zgłoszonych treści.

Powód dokonania zgłoszenia treści

(prosimy zaznaczyć właściwą przyczynę)

 

treści naruszają zasady publikowania opinii;

treści są niezgodne z tematyką Serwisu;

treści powielają inne treści opublikowane wcześniej w Serwisie;

treści zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;

treści służą prowadzeniu nieuczciwej działalności konkurencyjnej;

treści służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;

treści służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych;

treści nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

treści propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

treści nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

treści znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

treści zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

treści zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

treści naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

treści naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;

treści zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

treści nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

treści obrażają uczucia religijne;

treści mogą wywoływać dyskomfort, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku;

treści naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony powyżej: ………………………. (podaj przyczynę)

Adres URL, gdzie znajduje się zgłaszana treść, lub inne informacje, które umożliwią identyfikację zgłaszanej treści

 

Prosimy o wklejenie adresu URL, pod którym znajduje się zgłaszana treść. Jeżeli nie znasz adresu, prosimy o podanie innych danych, które umożliwią nam znalezienie zgłaszanej treści

Dodatkowe informacje, które ułatwią rozpatrzenie sprawy

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje związane ze zgłaszanymi treściami, prosimy o wskazanie ich w tym miejscu.

Przesyłając niniejszy formularz, jako osoba dokonująca zgłoszenia składasz oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne (art. 16 ust. 2 lit. d Aktu o usługach cyfrowych).